aboutus

Hubei EverFLON Polymer Co.,Ltd

Hubei EverFLON Polymer Co.,Ltd Hubei EverFLON Polymer Co.,Ltd Hubei EverFLON Polymer Co.,Ltd Hubei EverFLON Polymer Co.,Ltd Hubei EverFLON Polymer Co.,Ltd
1 2 3 4 5
사업 유형: 제조업체
주요 시장: 북아메리카
남아메리카
서유럽
동부 아시아
동남 아시아
브랜드: Everflon
종업 원수 실: 100~500
연간 매출: 10000000-20000000
설립 년도: 2007
PC를 내보내기: 70% - 80%
저희에 관하여
소개

중국 Hubei EverFLON Polymer Co.,Ltd 회사 프로필 0

중국 Hubei EverFLON Polymer Co.,Ltd 회사 프로필 1

중국 Hubei EverFLON Polymer Co.,Ltd 회사 프로필 2

중국 Hubei EverFLON Polymer Co.,Ltd 회사 프로필 3중국 Hubei EverFLON Polymer Co.,Ltd 회사 프로필 4중국 Hubei EverFLON Polymer Co.,Ltd 회사 프로필 5

중국 Hubei EverFLON Polymer Co.,Ltd 회사 프로필 6

역사

중국 Hubei EverFLON Polymer Co.,Ltd 회사 프로필 0

서비스

중국 Hubei EverFLON Polymer Co.,Ltd 회사 프로필 0

중국 Hubei EverFLON Polymer Co.,Ltd 회사 프로필 1

중국 Hubei EverFLON Polymer Co.,Ltd 회사 프로필 2

중국 Hubei EverFLON Polymer Co.,Ltd 회사 프로필 3

우리 팀

중국 Hubei EverFLON Polymer Co.,Ltd 회사 프로필 0

연락처 세부 사항